Η Εταιρεία «ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, που εδρεύει στη ΝΙΚΑΙΑ επί της οδού ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 87, σας καλωσορίζει στο site της «KARLIS.GR».

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στο site συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

1. Έννοιες / Ορισμοί

  • Εταιρεία: η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που εδρεύει στη ΝΙΚΑΙΑ επί της οδού ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ αριθμός 87 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104907720 & 2104921290, Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:30 εως 18:30),
  • Site: o παρών διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας με την ονομασία «KARLIS.GR»
  • Επισκέπτης: κάθε πρόσωπο που περιηγείται στo Site είτε είναι Συνδρομητής κατά τον αμέσως κατωτέρω ορισμό είτε όχι
  • Συνδρομητής: ο Επισκέπτης που εγγράφεται στους συνδρομητές της Site προκειμένου να προβαίνει σε αγορές προϊόντων της Εταιρείας
  • Προσφορά: η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας για αγορά μέσω του Site σε ειδική εκπτωτική τιμή για συγκεκριμένη περίοδο (offer). Κάθε Προσφορά περιέχει κατ΄ελάχιστον : τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος στο οποίο αφορά, την τιμή και το ΦΠΑ που την επιβαρύνει, τις τυχόν δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης του προϊόντος, τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή.

2. Υπηρεσίες του Site

2.1. Μέσω του Site, οι μεν Επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα προϊόντα της Εταιρείας καθώς και για τις Προσφορές, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται κάθε φορά, οι δε Συνδρομητές να προβαίνουν σε αγορά των προϊόντων της Εταιρείας υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω υπό 5 καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους που γνωστοποιούνται κάθε φορά σ΄αυτούς σε κάθε συγκεκριμένη πώληση και τους οποίους οι Συνδρομητές αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2.2. Η Εταιρεία δυνατό να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το υλικό του Site ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του όταν το θεωρεί αναγκαίο, όπως, για παράδειγμα, όταν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή όταν χρειάζεται να προβεί στη συντήρηση του δικτύου ή για άλλους σπουδαίους λόγους. Οι Επισκέπτες ενημερώνονται μέσω του Site για κάθε τέτοια μεταβολή ή διακοπή.

3. Σύνδεσμοι (links)

3.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πληροφορίες και γενικά το σύνολο του υλικού που περιέχεται στο site να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Σε περίπτωση που, μέσω ειδικών συνδέσμων, παρέχεται στους Eπισκέπτες η δυνατότητα να οδηγούνται σε sites τρίτων, η διόδευση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Επισκεπτών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των sites αυτών ή για την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σ΄αυτά καθώς και για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτών. Οι Επισκέπτες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη ως προς την αξιολόγηση, εκτίμηση και χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους για την λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεών τους.

3.2. Η παραπομπή στο Site με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Eταιρείας.

4. Λειτουργία Διαδικτυακού Τόπου

4.1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του Site σε περίπτωση εγγενούς πτώσης του δικτύου, καθυστέρησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπής της ηλεκτροδότησης, λανθασμένης πληκτρολόγησης του Επισκέπτη ή του Συνδρομητή ή δυσλειτουργίας του τεχνικού του εξοπλισμού

4.2. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία των συστημάτων της, με βάση τους κανόνες της επιστήμης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Επισκέπτη, η οποία προκαλείται από ιό.

5. Χρήση του Site

Οι Επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Site σύμφωνα με τις οδηγίες της Eταιρείας, όπως αυτές εκάστοτε αναρτώνται σ΄αυτό και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό τη φόρτωση του συστήματος της Εταιρείας και την πτώση αυτού, την υποκλοπή τυχόν κωδικών πρόσβασης άλλων Συνδρομητών αλλά και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή της Εταιρείας (δίκτυο, ιστοσελίδες κ.λπ.).

6. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Site (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κλπ) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων δικαιούχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Site χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Eταιρείας ή των άλλων δικαιούχων.

7. Εγγραφή στους Συνδρομητές του Site

7.1. Στην περίπτωση που ο Επισκέπτης επιθυμεί να συνάπτει μέσω του Site συμβάσεις αγοράς των προϊόντων της Εταιρείας βάσει των εκάστοτε Προσφορών, θα πρέπει να εγγραφεί προηγουμένως ως Συνδρομητής του Site, συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται (μεταξύ των οποίων και η δ/νση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου) και ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του. Εν συνεχεία οι εκάστοτε αγορές που θα διενεργεί μέσω του Site θα γίνονται με τη χρήση του κωδικού (password) που ορίζεται από τον ίδιο κατά την εγγραφή του ως Συνδρομητής και αποτελείται από στοιχεία ελεύθερης επιλογής του.

7.2. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά την αποδοχή των παρόντων όρων από τον Συνδρομητή με την αποστολή απαντητικού email της Εταιρείας στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση του Συνδρομητή.

7.3. Ο Συνδρομητής, εκτός από τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις αγοράς των Προϊόντων της Εταιρείας, έχει και άλλες δυνατότητες, όπως αυτές κάθε φορά του γνωστοποιούνται μέσω του Site, όπως, ενδεικτικά, να ενημερώνεται από την οθόνη του υπολογιστή του για πραγματοποιηθείσες αγορές, να αλλάζει τον κωδικό του καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρίσει κατά την εγγραφή του.

8. Σύναψη συμβάσεων

Ο Επισκέπτης αφού εισέλθει στο Site, δύναται να επιλέγει από τη λίστα των προϊόντων, το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει. Με την επιλογή του προϊόντος, δημιουργείται αυτόματα μια εγγραφή στο καλάθι αγορών. Ο Επισκέπτης μπορεί να βλέπει το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών ώστε, αν το επιιθυμεί, να προβεί στην οριστική αγορά. Στη συνέχεια, αν μεν δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Συνδρομητή πρέπει να εγγραφεί ως Συνδρομητής ακολουθώντας τη διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 7, ενώ, αν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Συνδρομητή, αρκεί να εισέλθει, μετά από επιτυχές login μέσω του κωδικού του, σε ειδική ιστοσελίδα του site στην οποία, επιβεβαιώνει την αγορά του προϊόντος που επέλεξε καθώς και την πληρωμή του τιμήματος μέσω κάρτας. Εν συνεχεία, αν η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας, μεταφέρεται σε αντίστοιχο website, όπου σε ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον, εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και το ποσό του τιμήματος αγοράς του προϊόντος. Μετά την επιτυχή χρέωση της κάρτας, ο Συνδρομητής μεταφέρεται σε ειδική ιστοσελίδα του Site, όπου και επιβεβαιώνεται η αγορά του προϊόντος. Σχετική βεβαίωση αποστέλλεται εν συνεχεία στην ορισθείσα από τον Συνδρομητή ηλεκτρονική δ/νση (e-mail), στην οποία αυτός λαμβάνει το σύνολο πληροφόρησης του άρθρου 4  του ν. 2251/1994. Διευκρινίζεται ότι η χρέωση της πιστωτικής κάρτας καθίσταται οριστική μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον Συνδρομητή.

9. Επιβαρύνσεις

Η πρόσβαση του Επισκέπτη στο Site και η διενέργεια αγορών είναι άνευ ειδικής χρέωσης. Η χρέωση όμως της κάρτας υπόκειται στις επιβαρύνσεις που τυχόν προβλέπονται από τους όρους της οικείας σύμβασης χορήγησής της.

10. Ευθύνη του Συνδρομητή

10.1. Ο Συνδρομητής οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων των αγορών που πραγματοποιεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρίσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς.

10.2. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της Εταιρείας, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

10.3. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων ή των βοηθών εκπληρώσεώς του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια αυτών ή και του ίδιου.

10.4. Ο κωδικός του Συνδρομητή ισοδυναμεί με την υπογραφή του και είναι αυστηρά προσωπικός. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να μην τον χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων και να τον κρατά απόλυτα μυστικό, έχει δε την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια αγορών από πρόσωπο που ενήργησε εν γνώσει του κωδικού του αυτού.

10.5. Ο Συνδρομητής οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκδότρια τράπεζα για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας κ.λπ.

10.6. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημία, που ενδεχόμενα θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από τον όρο 5.

11. Μέσα επικοινωνίας

Ο Επισκέπτης, για κάθε θέμα που αφορά στη χρήση του site ή τις αγορές, επικοινωνεί με την Εταιρεία είτε μέσω του site χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει σ΄αυτό, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης που εκάστοτε ανακοινώνονται σ΄αυτόν μέσω του site.

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών που οι ίδιοι εκουσίως γνωστοποιούν μέσω του Site με σκοπό την εκ μέρους τους χρήση των υπηρεσιών του ή τη διενέργεια αγορών, τηρώντας το απόρρητο των εν λόγω δεδομένων. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα διατεθούν, χωρίς τη συγκατάθεση των Επισκεπτών, σε τρίτα πρόσωπα που δε σχετίζονται με την Εταιρεία, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή γίνεται προς δημόσια ή άλλη αρμόδια αρχή Οι Επισκέπτες, μπορούν να επικοινωνούν με τον εκάστοτε διαχειριστή του Site προκειμένου να διασταυρώσει τα προσωπικά του δεδομένα ή να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική δ/νση info@karlis.gr ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-4907720.