ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής «site») ανήκει στην επιχείρηση ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμπόριο Ελαστικών με έδρα τη Νίκαια, οδός Νίκου Μπελογιάννη αριθμ. 87 (εφεξής «η Επιχείρηση»).
 • 2. Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους με μόνη την επίσκεψη και χρήση θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί. Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο. Η Επιχείρηση προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site και, παρακαλούμε, ενημερώστε μας. Η επικοινωνία με την Επιχείρηση γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karlis.gr και στο τηλέφωνο : +30 210 4907720 μεταξύ 9:00 και 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες). Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.
 • 3. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
 • 4. Οποιαδήποτε αναφορά στο site σε παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες δεν συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης. Οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας.
 • 5. Η χρήση του site πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τον Νόμο και τα χρηστά ήθη, χωρίς να περιορίζεται ή να εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή να μεταβάλλουν ή αλλοιώσουν το περιεχόμενό του, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, την αρχιτεκτονική του ή την εν γένει διάταξή του. Ο χρήστης του site ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.
 • 6. Εάν η Επιχείρηση παραχωρήσει στο site τη χρήση «ονόματος χρήστη» (user name) και «κωδικού χρήστη» (password), οι χρήστες οφείλουν να τα τηρούν μυστικά και να μην τα αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Οφείλουν δε να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτο.
 • 7. Τα περιεχόμενα στο site(ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) καθώς επίσης και το ίδιο το site στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Επιχείρηση ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Επιχείρηση άδεια χρήσης.
 • 8. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του site, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.
 • 9. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο site αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Κάθε χρήση αυτών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Επιχείρηση. Καμία αναφορά στο site δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σχετικά με τα λογότυπα που αναφέρονται ανωτέρω.
 • 10. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του site μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Επιχείρησης ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • 11. Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή στο διαδίκτυο με αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες του χρήστη. Η Επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο η πρόσβαση αυτή είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο site.
 • 12. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας του υπολογιστή του, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του από ιούς, malware κ.λπ. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμποδίζει την εξάπλωση ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας τα τεχνικά εκείνα μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Ωστόσο, δεδομένης της δομής του διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Ακολούθως, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τα δεδομένα του πριν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του χρήστη για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής του χρήστη στο site ή από επέμβαση τρίτων.
 • 13. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.
 • 14. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της Επιχείρησης.
 • 15. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια κώδικα (cookies) που αναγνωρίζουν τον επισκέπτη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση καθώς και τρίτων εταιρειών για στατιστικούς λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google), για λόγους marketing και προβολής στοχευμένης διαφήμισης (DoubleClick) και προβολής rich media (Vimeo, Youtube). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του site, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies, καθώς επίσης και τη χρήση τους από την Επιχείρηση. Παρόλα αυτά, η Επιχείρηση σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματός περιήγησής σας στο διαδίκτυο.
 • 16. Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διαθέτει η Επιχείρηση και να τα παραγγείλετε.
 • 17. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται μόνον σε ενήλικες. Εάν, είστε ανήλικος μην προχωρήσετε σε παραγγελία. Η Επιχείρηση δεν θα αποδεχθεί και δεν θα εκτελέσει την παραγγελία, εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο. Αυτό, όμως, δεν είναι συνήθως ευχερές, εξ ου και τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των προσώπων που τους αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με το νόμο.
 • 18. Η υποβολή παραγγελίας γίνεται ως εξής :
  • α. ως Εγγεγραμμένος χρήστης: καταχωρίζετε άπαξ τα απαιτούμενα στοιχεία και ένα όνομα χρήστη (user name) και μυστικό κωδικό (password) για τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή και εκτέλεση παραγγελιών μέσω αυτού. Έχετε δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας, να ανατρέχετε στο ιστορικό παραγγελιών σας και να απολαμβάνετε προσφορές και προνόμια ως εγγεγραμμένος χρήστης. Οφείλετε να διατηρείτε μυστικό το password σας και αν τυχόν αυτό διαρρεύσει να ειδοποιήσετε άμεσα την Επιχείρηση. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: login /επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (επιβεβαίωση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).
  • β. ως Επισκέπτης: πραγματοποιείτε τη μεμονωμένη παραγγελία που επιθυμείτε καταχωρίζοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου αν θέλετε να υποβάλετε άλλη παραγγελία στο μέλλον, ενώ δεν έχετε δυνατότητα να ανατρέξετε στο ιστορικό παραγγελιών σας. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (καταχώριση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).
 • 19. Η Επιχείρηση καταβάλλει προσπάθεια για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στο site. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εκ παραδρομής ή εξαιτίας εσφαλμένης πληροφόρησης από τρίτους εμφιλοχωρήσουν ανακρίβειες, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες ή στις τιμές των προϊόντων, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη πέραν του να διορθώσει τα λάθη αυτά αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους, να σας ενημερώσει, αν έχετε υποβάλει παραγγελία, και να αντικαταστήσει τυχόν παραδοθέντα προϊόντα ή να επιστρέψει το τίμημα, ως αναφέρεται κατωτέρω.
 • 20. Η υποβολή παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το τίμημα του προϊόντος (με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπα τέλη, φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται κατά νόμον, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε σας). Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λάβετε ηλεκτρονικώς (μέσω email), αλλά και στα οικεία φορολογικα παραστατικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
 • 21. Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:
  • - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  • - Πιστωτική & χρεωστική κάρτα (visa/master/maestro)
    
  • a.Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των παρεπόμενων χρεώσεων τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Επιχείρησης, ακόμη και αν αυτά σας έχουν παραδοθεί.
  • b. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.
 • 22. Μετά την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email για την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας, ούτε το email για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Επιχείρηση. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.α.). Μόνο μετά την ειδική επιβεβαίωση αποδοχής από την Επιχείρηση καταρτίζεται σύμβαση πωλήσεως.
 • 23. Αλλαγές στην παραγγελία γίνονται δεκτές μόνον τηλεφωνικώς μέχρι την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία προς αποστολή σε σας.
 • 24. Βαρύνεσθε με τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το τίμημα. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης. O χρόνος παράδοσης των προιόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός ευλόγου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στο site είναι ενδεικτικοί, μολονότι η Επιχείρηση καταβάλει εύλογη προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικώς με την Επιχείρηση για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
 • 25. Αν το προϊόν επιστραφεί στην Επιχείρηση λόγω μη ευρέσεώς σας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παράδοση ή επειδή μας δώσατε εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να το παραλάβετε εσείς και με δικές σας δαπάνες από την Επιχείρηση, κατόπιν συνεννόησης. Η Επιχείρηση θα επιχειρήσει να σας ξαναστείλει το προϊόν μόνον αν καλύψετε το κόστος της νέας αυτής αποστολής.
 • 26. Θα ενημερώνεσθε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω email, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.
 • 27. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Εάν εντοπίσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα και στην Επιχείρηση.
 • 28. Για κάθε συναλλαγή εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάγεσθε για οποιονδήποτε λόγο σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλου φόρου θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Eπιχείρηση πριν από την υποβολή παραγγελίας.
 • 29. Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μέσω email ή τηλεφώνου το συντομότερο δυνατόν, όχι, όμως, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντας, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή αν από τη φύση του το προϊόν έχει πιο σύντομο κύκλο ζωής (οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε την Επιχείρηση άμεσα). Η Επιχείρηση θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις), αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Επιχείρηση. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν με τα πρωτότυπα έγγραφα που τα συνόδευαν και εντός της συσκευασίας τους.
 • 30. Ουδεμία άλλη αξίωση διατηρείτε έναντι της Επιχείρησης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πέραν εκείνης για την αντικατάστασή του ή για την επιστροφή του τιμήματος (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και παρεπόμενες χρεώσεις), πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο.
 • 31. Ως ελαττωματικά νοούνται τα προϊόντα που των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στο site (συμφωνημένες ιδιότητες).
 • 32. Κάθε επιστροφή ποσού από την Επιχείρηση θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).
 • 33. Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή, δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούσθε - χωρίς να πρέπει να επικαλεσθείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο - να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Επιχείρηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σημειώνοντας τη φράση «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. ... ως προς το προϊόν ...... [περιγραφή]» και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης η Επιχείρηση θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.
 • 34. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Επιχείρηση της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα και τυχόν παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στην έδρα της επιχείρησης. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Επιχείρηση θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό.
 • 35. Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούσθε να αποζημιώσετε την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.
 • 36. Κάθε επιστροφή ποσού από την Επιχείρηση θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).
 • 37. Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 • 38. Επίλυση διαφορών : Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς, οπότε θα μπορεί ακολούθως να κληθεί η Επιχείρησή μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karlis.gr. Επίσης, θέτουμε υπ΄ όψιν σας ότι η Επιχείρησή μας αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.